Cycle 1 Classes 5 months ago

CYCLE 1 CLASSES ARE MIGRATING TO ONLINE MODE

In accordance with UP Diliman Chancellor Fidel R. Nemenzo's directive, the remaining sessions of our Cycle 1 (January-March) classes will be migrating to online mode. An email will be sent by your instructor regarding the conduct and conclusion of your class. 

Alinsunod sa direktiba ni UP Diliman Chancellor Fider R. Nemenzo, ang mga natitirang klase ng Cycle 1 (January-March) ay isasagawa online (gamit ang internet). Mag-i-email ang inyong guro tungkol sa pangangasiwa nito.

Stay safe and healthy, everyone.

Certification Request 5 months ago

CERTIFICATION

Requests and Claiming

In light of the COVID-19 outbreak and current work and class situations in UP Diliman, personal claiming of certifications is suspended indefinitely. A provisional e-certification may be requested through linggextrams@kssp.upd.edu.ph.

Kaugnay ng sitwasyong dulot ng COVID-19 at kasalukuyang lagay ng trabaho at klase sa UP Diliman, ang personal na pagkuha ng sertipikasyon ay suspendido muna. Maaaring humiling ng pansamantalang e-certification sa pamamagitan ng pag-email sa linggextrams@kssp.upd.edu.ph.

Stay safe and healthy, everyone.

JLPT Group Application 5 months ago

JLPT GROUP APPLICATION

In light of the COVID-19 outbreak and current work and class situations in UP Diliman, the Department will no longer accept JLPT applications. To those who applied through the Department Group Application, an update will be posted soon after consulting with The Japan Foundation Manila. 

Kaugnay ng sitwasyong dulot ng COVID-19 at kasalukuyang lagay ng trabaho at klase sa UP Diliman, hindi na tatanggap ng aplikasyon para sa JLPT ang Departamento. Sa mga nagsumite ng apliasyon sa pamamagitan ng Department Group Application, magpo-post kami ng update matapos kumonsulta sa The Japan Foundation Manila.

Stay safe and healthy, everyone.

No ExCRS Account Creation 5 months ago

NO EXCRS ACCOUNT CREATION

In light of the COVID-19 outbreak and current work and class situations in UP Diliman, the ExCRS Account Creation at the Department is suspended indefinitely. Please wait for further announcements. 

Kaugnay ng sitwasyong dulot ng COVID-19 at kasalukuyang lagay ng trabaho at klase sa UP Diliman, ang paggawa ng ExCRS account sa Departamento ay suspendido muna. Mag-antabay sa mga karagdagang anunsiyo hinggil dito.

Stay safe and healthy, everyone.

No Placement Exam (April 4) 5 months ago

NO PLACEMENT EXAM

In light of the COVID-19 outbreak and current work and class situations in UP Diliman, the April 4 Placement Exam will not be administered. Please wait for further announcements.

Kaugnay ng sitwasyong dulot ng COVID-19 at kasalukuyang lagay ng trabaho at klase sa UP Diliman, ang April 4 Placement Exam ay hindi muna isasagawa. Mag-antabay sa mga karagdagang anunsiyo hinggil dito.

Stay safe and healthy, everyone.

Kids/Teens & Cycle 2 Classes 5 months ago

KIDS & TEENS AND CYCLE 2 CLASSES ARE CANCELLED

In light of the COVID-19 outbreak and current work and class situations in UP Diliman, the Kids & Teens and Cycle 2 (May-July) Classes are canceled.

Kaugnay ng sitwasyong dulot ng COVID-19 at kasalukuyang lagay ng trabaho at klase sa UP Diliman, ang Kids & Teens and Cycle 2 (May-July) Classes ay kanselado.

Stay safe and healthy, everyone.

WALANG PASOK (Mar 10-14) 5 months ago